Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol

   

Jihočeský kraj        erb JČ kraj.jpg
      Grantový program zavádění nových technologiído středních a vyšších odborných škol

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením Č. 123/20 I I /ZK -22 ze dne 19. 4. 20 II podle § 36 písm. c) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol rozhodlo poskytnout Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jindřichův Hradec finanční podporu ve výši l 181 550,-Kč.

Účel grantu:  Pořízení učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky na SOŠ a SOU JH

Realizace projektuje: od 16. 2. 2011 do 14. 10.2011.

Daný projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje
 

 

 
Vytisknout