Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení pro maturitní obory na den 29. srpna 2019

Ředitel školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2019 - 2020

A)  Přijímací řízení s přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia maturitních oborů :

37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec). Možnost získání výučního listu v oboru Nástrojař.

untitled.jpg
Přihláška ke studiu:

 1. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

  Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději
  do 23. srpna 2019 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 JIndřichův Hradec.

  Tiskopis přihlášky:Výstražný trojúhelník
Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. klady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
  https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. ( O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.
Výstražný trojúhelník
Termíny konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. Přijímací zkouška se koná formou testu  a je stanovena na tento den:

29. srpna 2019   od 8.00 hod., na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223

untitled.jpg
Specifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

z Českého jazyka a literatury:


z Matematiky:

Výstražný trojúhelník
Pomůcky ke konání přijímací zkoušky: pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby, možno použít kalkulačku. U příkladů z matematiky je nutno provézt zápis procesu výpočtu příkladu !
untitled.jpg
Testová zadání k procvičení k příjímací zkoušce z českého jazyka, literatury a matematiky:
https://www.cermat.cz/ilustracni-testy-2018-ctyrlete-obory-a-nastavbova-stuida-1404035480.html

untitled.jpg
Důležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:

 1.  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

  A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:   25%

  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu. 5%

  C) Přijímací zkouška  70% 2. Test se skládá z deseti otázek. U každé správně zodpovězené otázky je možno získat max. 3 body. Doba trvání testu: 60 minut.

  Test studijních předpokladů se skládá z pěti oddílů: 
  1. Oddíl verbálních dovedností (česká jazyk a literatura)
  2. Oddíl numerických dovedností (matematika) a IT
  3. Oddíl praktické gramotnosti
  4. Oddíl prostorové představivosti a objektových dovedností
  5. Oddíl logiky a strategií

  untitled.jpg
 3. Počty přijímaných žáků na jednotlivé maturitní obory:
  Informační technologie: 10
  Mechanik strojů a zařízení: 5
  Ekonomika a podnikání: 21
  Provoz a ekonomika dopravy: 15
 4. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

untitled.jpg
Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 1. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout