Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2013-2014

 

logotyp JčK 200309.jpg

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 351/2013/ZK-8 ze dne 5.12.2013 podle § 36 písm c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, výzva pro školní rok 2013/2014, o poskytnutí grantu ve výši 424.500,- Kč.

Grantový program na školní rok 2013 - 2014:  Prioritní oblast - Lidské zdroje a sociální soudržnost

Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech

Počátek realizace projektu:  1.9.2013
Dokončení realizace projektu:  30.9.2014

Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek

· žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech, nikoli ve zkrácené formě denního studia,

· žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno,

· podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný,

· v případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia. V případě, že na konci školního roku bude mít sníženou známku z chování, nebude pobírat v příštím pololetí, tedy v dalším ročníku, stipendium. V případě opakování ročníku nevzniká žákovi nárok na stipendium. Pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká.

· splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

· nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

· v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

· žákům třetích ročníků náleží stipendium v plné výši i za měsíc červen, pokud nemají neomluvenou absenci a omluvená absence nepřesáhne 30% docházky ve vyučovacích dnech před závěrečnou zkouškou.

· pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.

 

Finanční rámec programu

Stipendium je po celé tři roky studia v odstupňované výši.

Žák, který zahájí (resp. zahájil) vzdělávání ve školním roce 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 při splnění podmínek dle článku 2.1.2 :

o v 1. ročníku může získat: 500,- Kč měsíčně,

o za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 000,- Kč,

o ve 2. ročníku může získat: 600,- Kč měsíčně,

o za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč,

o ve 3. ročníku může získat: 800,- Kč měsíčně,

o za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 000,- Kč,

o za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500,- Kč.

 

Žák podporovaného oboru tak může získat za 3 roky studia až 19 000,- Kč, při vyznamenání až 8 000,- Kč, celkem až 27 000,- Kč za podmínek stanovených v článku 2.1.2 pravidel grantového programu.

Grantový program je ve školním roce 2013/2014 určen pro žáky 2. a 3. ročníků a ve školním roce 2014/2015 pro žáky 3. ročníků podporovaných oborů I. etapy a zároveň pro žáky 1. ročníků nastupujících do podporovaných oborů II. etapy (viz bod 2.2) ve školních letech 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 s postupným ukončením ve školním roce 2017/2018.

Grantový program bude vyhlašován každoročně, nejpozději však ve školním roce 2017/2018.

 

Přehled podporovaných oborů vzdělání v denním studiu

Podporované obory - I. etapa

(pro žáky 2. a 3. ročníků ve školním roce 2013/2014)

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-55-H/01 Klempíř

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-61-H/01 Autolakýrník

29-53-H/01 Pekař

33-59-H/01 Čalouník

36-56-H/01 Kominík

36-64-H/01 Tesař

36-67-H/01 Zedník

36-69-H/01 Pokrývač

41-51-H/01 Zemědělec - farmář

 

 

Podporované obory - II. etapa

(pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2013/2014)

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-55-H/01 Klempíř

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-61-H/01 Autolakýrník

29-53-H/01 Pekař

39-41-H01 Malíř a lakýrník

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

36-64-H/01 Tesař

36-67-H/01 Zedník

36-69-H/01 Pokrývač

29-56-H/01 Řezník - uzenář

Pravidla pro přidělení stipendia 2013-2014:

Vytisknout