Školní poradenské pracoviště na SOŠ a SOU J. Hradec - "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (grantový projekt Jihočeského kraje)

logoProjektu.jpg
I. Souhrnné informace o projektu CZ.1.07/1.2.06

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2  "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji"

Název oblasti podpory:  1.2  "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Číslo výzvy: 03

Název výzvy: Jihočeský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.2

Název projektu anglicky: School advisory workplace at SOŠ and SOU Jindřichův Hradec¨
Název projektu: Školní poradenské pracoviště na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Předpokládané datum zahájení projektu:   01.03.2011
Předpokládané datum ukončení projektu: 29.06.2012

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 16,0

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 698 332,48
Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 0,00
Rozpočet projektu celkem:   1 698 332,48

II. Stručný obsah projektu:


Projekt je zaměřen na vytváření rovného přístupu ke vzdělávání pro čtyři těžce postižené žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v 1. - 4. ročníku oborů Ekonomika a podnikání  a Provoz a ekonomika dopravy. Dále v rámci projektu bude zřízeno školní porad. pracoviště pro žáky a učitele, kteří pracují se žáky s SVP. V rámci projektu dojde k rozšíření asistenčních služeb na škole a bude zřízena a zavedena  služba školního psychologa. Za účelem zvyšování kvalifikace a výměny zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti rovných příležitostí a práce se žáky s SVP bude škola organizovat odborné workshopy. Ve škole a třídách bude podpořeno vytváření inkluzivního prostředí - pro cílovou skupinu čtyř žáků se SVP budou pořízeny speciální učební pomůcky, pro slepého žáka budou vytvořeny výukové materiály v elektronické podobě a v Braillovém písmu. Forma exkurzí ve 2.- 4. ročníku bude přizpůsobena tak, aby se jich mohli účastnit také žáci, kteří jsou trvale připoutáni na invalidní vozík.

Konečné výstupy projektu:     Braillský řádek.jpg    Foto lavice.jpg    Pichtův psací stroj.jpg    Reliéfní obrázek.jpg 
   P.I.A.F. fusér.jpgP.I.A.F. fusér

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

V rámci uvedeného projektu organizujeme několik workshopů k problematice začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky a vytváření podmínek pro zrakově postižené žáky.

 

● 

logoProjektu.jpg

 III/A. Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec oznamuje, že od 1. září 2011 bude v budově Střední odborné školy Jáchymova 478 nově otevřeno

Poradenské pracoviště

zřízené v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.06 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jeho náplní bude poskytování psychologického, sociálního a pedagogického poradenství  pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU J. Hradec, pracovníkům z ostatních škol v J. Hradci, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rodičům těchto žáků a rovněž i všem ostatním žákům a rodičům.

Informace do tisku:  

¨

Konzultační hodiny:  

Informace o poradenském centru a obsah činnosti:  

Fotogalerie:   DSC_4816.jpg    DSC_4818.jpg    DSC_4827.jpg

DSC_4819.jpg     • III/B   Udržitelnost projektu Školní poradenské pracoviště na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec


I nadále pokračuje činnost školního poradenského pracoviště na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, kterou zajišťují pracovnice Mgr. Romana Přibylová a psycholožka PhDr. Oldřiška Tomšová.

Poradenské pracoviště nabízí psychologické, speciálně pedagogické a poradenské služby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

●  

logoProjektu.jpg

 Workshop 28. 6. 2012

Téma: Zvláštnosti komunikace s vybranýmiskupinami lidí (osob)

Pozvánka:

Informace k proběhlému semináři: 

       Foto 1Seminář 3.jpg

    Workshop 3.11. 2011:  

Téma:   Ucelený systém rehabilitace jako efektivní způsob péče o děti, žáky a studenty s tělesným (motorickým) postižením  

Pozvánka:     Pozvánka Workshop II 031111.jpg      Pozvánka Workshop II 2 031111.jpg
 
Informace o proběhlém semináři  na téma

„Ucelený systém rehabilitace jako efektivní způsob péče o děti, žáky a studenty s tělesným (motorickým) postižením“

Místo a datum konání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, 3. listopadu 2011, aula školy)

   Dne 3. listopadu  se na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Jindřichův Hradec uskutečnil v pořadí již druhý seminář konaný v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.06  „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
    Na předešlý seminář zaměřený na problematiku začlenění a vytváření speciálních podmínek pro zrakově postižené žáky navazoval seminář tentokrát na téma „Ucelený systém rehabilitace jako efektivní způsob péče o děti, žáky a studenty s tělesným (motorickým postižením)“.

    Pozvání přijal a celým dnem provázel Doc. PhDr. Jiří Jankovský Ph.D. – ředitel centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida, České Budějovice, který si pro své posluchače připravil opravdu zajímavou přednášku skládající se ze dvou částí.

    V dopolední části nastínil základní přehled hybných a kombinovaných postižení, ucelený systém rehabilitace osob s těmito postiženími, druhy prostředků rehabilitace. Ujasnil postavení pedagoga (speciálního pedagoga) v tzv. kruhové péči a předpoklady pro práci v týmu.

    Po polední přestávce přednáška pokračovala ozřejměním pedagogických prostředků uceleného systému rehabilitace, psychologické konsekvence tělesného postižení, proces vyrovnávání se rodiny s narozením dítěte s těžkým zdravotním postižením, možnosti vzdělávání těchto dětí, žáků a studentů, včetně možnosti tzv. inkluzivního vzdělávání (integrace).

    Celý seminář Doc. PhDr. Jiří Jankovský Ph.D. doplňoval fotkami z činnosti centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida, České Budějovice, a vlastními zkušenostmi z letité praxe s prací s těmito dětmi a jejich rodiči.
    Zaplněná aula SOŠ a SOU J. Hradec  potvrzuje aktuálnost a zajímavost tohoto tématu jak pro pracovníky SOŠ a SOU Jindřichův Hradec,která studenty s různými druhy postižení integruje, tak i pro účastníky z jiných zařízení, a to nejen našeho okresu.  Účastníci tak mohli sledovat projev velmi odborný, osobitý, ale také projev plný lidskosti   provázený citáty staré lidové moudrosti a znalostmi z oblasti psychologie, filozofie či teologie.
    Po příjemně a užitečně stráveném dni nezbývá než připomenout, že třetí seminář, konaný opět v aule SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, je plánovaný na období březen až květen 2011.
Termín a téma semináře budou včas upřesněny.

Mgr. Alexandra Bláhová, projektová manažerka

Článek k proběhlému semináři (pdf): 

Fotogalerie: DSC_3372.jpg    DSC_3377.jpg    DSC_3392.jpg    DSC_3408.jpg

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Workshop 31. 5. 2011

Téma: Začlenění a vytváření speciálních podmínek pro zrakově postižené žáky
Pozvánka:
Informace o proběhlém workshopu, tisková zpráva:


Foto: CSC_4249.jpg DSC_4243.jpg DSC_4244.jpg


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  •  

Dne 8.prosince 2011 jsme se zúčastnili konference organizované Národní radou osob ze zdravotním postižením ČR (Ing. Jaroslava Pupíková, DiS, krajský koordinátor NRZP ČR) a konané v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje pod záštitou Krajského úřadu a členky rady kraje Mgr. Ivany Stráské. 

Jako jedna z mála středních škol, které umožňují žáků se zdravotním postižením pokračovat po ukončení základní školy ve studiu na střední škole  jsme prostřednictvím ředitele školy Mgr. Karla Chalupa a manažerky projektu Mgr.Alexandry Bláhové prezentovali na konferenci naše zkušenosti z činností vykonávaných v rámci výše  uvedeného projektu a z činnosti poradenského centra.

Konference byla velmi zajímavá a ukázala, jak málo se v rámci celé republiky vyvíjí aktivity na podporu zdravotně postižených dětí v oblasti středního školství.
Věříme, že se naše zkušenosti podaří zužitkovat a předat dalším vzdělávacím subjektům.

Foto: DSC00993.jpg    DSC00992.jpg    DSC00991.jpg    P1020252.jpg

 

 

 

 

 

 

  

Vytisknout