Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 33 Infrastruktura středních škola vyšších odborných škol (SVL)Na základě úspěšně předložené žádosti do níže uvedené výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu získala škola investiční prostředky na modernizaci vybavení výuky v rámci všech budov ve výši 20,000.000,-Kč.

Číslo výzvy: 33
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.
Identifikační číslo  EIS:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002611

Název akce (projektu):  Stavební úpravy většího rozsahu - nákup apřestavba vnitřního zařízení a nákup materiálového vybavení Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Cíl akce (projektu):
Celkovým cílem projektu je zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. V rámci plnění tohoto cíle bude v projektu kladen důraz na vytváření materiálně technických podmínek pro zvyšování kvality výuky technických a řemeslných dovedností, přírodovědných a technických oborů a výuky v oblasti digitálních technologií tak, aby vše probíhalo v souladu s požadavky trhu práce. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb.. Tento základní celkový cíl může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů, které jsou následující:

a) Zajistit bezbariérový přístup do hlavní budovy v ulici
Miřiovského a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.
b) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole a v dílnách
tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby byla zajištěna dostupnost wi-fi připojení pro žáky a pedagogy.
c) Zvýšit kvalitu výuky informačních technologií prostřednictvím zásadní modernizace počítačových učeben.
d) V návaznosti na požadavky trhu práce a potřeby
sociálních partnerů zvýšit kvalitu výuky odborných předmětů prostřednictvím vybudování nástrojařské dílny a vybavení haly odborného výcviku v Novém Dvoře.
e) Zvýšit kvalitu odborné výuky v budově v Jáchymově ulici prostřednictvím vybudování nových učeben automatizace a CNC
soustružnického centra.
f) Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství v těsném okolí školy.


Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout