Projekt "SOŠU Jindřichův Hradec" -Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (OPVK, CZ.1.07/1.5.00/34.0202)

logoProjektu.jpg

    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Vypracované studijní materiály (DUMy)

- sdíleno technologií GoogleDrive v prostředí Google Apps v PDF

 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0202
Základní informace o projektu

Název klíčové aktivity:  III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu:   7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy:
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Název projektu anglicky: SOŠU Jindřichův Hradec
Název projektu: SOŠU Jindřichův Hradec

Projekt

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.04.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.03.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0
Rozpočet projektu celkem: 1 622 214,00
Typ projektu: IP - ostatní
Zkrácený název projektu: SOŠU Jindřichův Hradec

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli.
Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.
Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity: III/2

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

Popis realizace klíčové aktivity:

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

Informační leták: 

Vytisknout