Program poradenských služeb na škole a prevence sociálně patologických jevů - aktualizace 01092018Metodický plán aktualizován ke dni 01. 09. 2018.


Metodická doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)
a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Link na stažení dokumentace ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny


Tematické aktivity v současnosti (zprostředkované vyučujícím a žákům školy):

Září
(Tématicky: Konopné látky)

Instituce ICCI - Mezinárodním institutem pro výzkum konopí a kanabinoidu, Seznámení s knihou - Jack Herer, Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty, The Emperor Wears No Clothes and Grass 2000, 1. vydání originálu: 1992
Nezkreslený výklad o cannabis - konopí, konopné prohibici a o tom, jak mùže marihuana zachránit svět.

Pacientský spolek KOPAC pro léčbu konopím, jako dobrovolná, nezávislá, veřejnì prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva. Realizuje současně aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost. http://kopac.cz/

Seznámení s knihou Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD., Bc. Hana Gabrielová a kolektiv
Konopí a konopné drogy, Adiktologické kompendium

Konzultace vzdělávacího programu s Bc. Hanou Gabrielovou, projektovou manažerkou International Cannabis and Canabinoids Institute se sídlem v Praze. CEO biotechnologické společnosti HEMPOINT s.r.o.
http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/87-osobnost-legalizace-hana-gabrielova

Říjen
(Tématicky: Psychosomatika, alkoholismus, Internet a děti)

Zprostředkování pořadu DVTV - MUDr. Jarmila Klímová - Senior konzultant a odborný garant AKTIP Praha v oblasti psychosomatické léčby a podstaty prevence zdravotních komplikací souvisejících s nežádoucím životním rytmem mladých (návykové látky, chaotický živ. rytmus, promiskuita). DVTV záznam rozhovoru Systemika, Psychosomatika a patologické vazby ve společnosti.

Zprostředkování pořadu PhDr. Ilona Preslová, Výzkumný ústav psychiatrický, Protialkoholní oddělení Fakultní nemocnice v Praze, tzv. Apolináři. http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/alkohol-neni-pro-dite-mensi-zlo-nez-drogy-125.html Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé (El. diskuse a video k tématu Alkohol není pro děti menší zlo než drogy.)

Zprostředkování pořadu Mgr. Jaroslav Vacek - Pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze. (El. diskuse k tématu: Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence.)

Zprostředkování pořadu PhDr. Milena Nováková, Psycholožka, psychoterapeutka - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nezisková organizace NEO CZ, o. s., se zaměřením na psychologické poradenství na školách a v soukromé psychologické praxi.
(El. diskuse k tématu: Jak internet ovlivňuje život dětí a dospívajících?) 

Listopad
(Tématicky: Lidská společnost původcem patologie)

Zprostředkování pořadu ZEITGEIST The Movie - Duch doby, režije Peter Joseph 2007 - kontroverzní snímek na téma současné existence lidského společenství, se záměrem navést lidi k tomu, aby na svět začali nahlížet více kritickým pohledem a aby se zamysleli nad skuteèným významem některých věcí, které jsou dnes širokou veřejností považovány za neotřesitelnou pravdu.

Zprostředkování pořadu ZEITGEIST Addendum - Duch doby, dodatek, režije Peter Joseph 2008 - pokračování kontroverzního snímku na téma současné existence lidského společenství, se záměrem navést lidi k tomu, aby na svìt začali nahlížet více kritickým pohledem a aby se zamysleli nad skutečným významem některých věcí, které jsou dnes širokou veřejností považovány za neotřesitelnou pravdu.

Zprostředkování pořadu David Vigner MEZI NIMI - FILM O PROBLEMATICE HIV/AIDS (MŠMT), Elektronická verze, web PREVENCE-INFO.CZ

Zprostředkování pořadu ZEITGEIST Moving forward, režie Peter Joseph 201 - pokračování kontroverzního snímku na téma současné existence lidského společenství, se záměrem navést lidi k tomu, aby na svět začali nahlížet více kritickým pohledem a aby se zamysleli nad skutečným významem některých vìcí, které jsou dnes širokou veřejností považovány za neotřesitelnou pravdu.

Prosinec
(Tématicky: Poruchy příjmy potravy, opiáty, protidrogová prevence a její význam, teorie nerovnosti)

Zprostředkování pořadu David Vigner SAMI - FILM O PROBLEMATICE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY (MŠMT), Elektronická verze, web PREVENCE-INFO.CZ

Zprostředkování pořadu Fragmenty Trainspotting 1996, Danny Boyle - včetně závěrečného komentáře s kategorizací omamných látek, ne/bezpečnost užívání, rizika kriminalizace, diskuse na téma: "Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television, Choose washing machines, cars, compact disc players, and electrical tin can openers. Choose good health... I chose not to choose life: I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?"

Zprostředkování pořadu  prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D. Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze. (El. diskuse k tématu: Protidrogová prevence, nebo brainwashing?) ČT 24 https://youtu.be/uxcsYtXhYf8

Zprostředkování pořadu Zeitgeist: Moving Forward, Peter Joseph - hodnotový systém současnosti, teorie nerovnosti a kulturní bariéry civilizací v souvislosti s patologickým chováním společnosti (https://www.youtube.com/watch?v=5rJfE135HEY) Youtube 2017 [online]

Leden
(Tématicky: Finanční gramotnost, agresivita a šikana)

Konzultace k tématu Peníze jako dluh (Money as Debt), Krátkometrážní / Dokumentární / Animovaný, Kanada, 2006, 47 min, Režie: Paul Grignon - prevence SPJ v rámci finanèní gramotnosti.

Konzultace k tématu Peníze jako dluh (Money as Debt), Krátkometrážní / Dokumentární / Animovaný, Kanada, 2006, 47 min, Režie: Paul Grignon - prevence SPJ v rámci finnanČní gramotnosti.

Konzultace k tématu  PaedDr. Zdenìk Martínek, speciální pedagog - etoped, Pedagogicko.psychologická poradna v Pelhřimově - el. záznam diskuse na téma - Agresivita  v šikanì na školách - (https://youtu.be/MSaNQmtI9eM )

Únor
(Tématicky: Šikana obecně, kyberšikana a její prevence)

Konzultace k tématu AISIS, o.s., Kladno - Příběh jedné šikany: Helena/Ondřej
(https://youtu.be/uirV2NEZ1po, https://youtu.be/uirV2NEZ1po) 

Konzultace k tématu AISIS, o.s., Kladno - Minimalizace šikany, Spolupráce školy s policií a orgány sociální-právní ochrany dětí při řešení školní šikany a Publikace Bezpečné klima (http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/ospod_final.pdf), (http://www.minimalizacesikany.cz/images/tiskoviny/Bezpecne_Klima_TISK2.pdf)

Konzultace k tématu AISIS, o.s., Kladno -  Kyberšikana a její prevence (http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/kybersikana.pdf)

Realizované aktivity z Dotačního programu Jihočeského kraje z programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji – Opatření č.2 - Podpora programů prevence kriminality ve školství:Seznamováky 18
(pdf, 215 kB)

Sportovní den 2018
(pdf, 201 kB)

(pdf, 82 kB)


Do světa 2018
(pdf, 511 kB)

Blázníš No a co
(pdf, 62 kB)

ACET podzim 2018
(pdf, 167 kB)

Srdíčkové dny 2018 (pdf, 327 kB)
Aktualizace: od 1. 12. 2018

Vydává: Mgr. B. Pragerová,
Zpracoval: Mgr. Karel Chalupa - ředitel školy,  Mgr. Belinda Pragerová
Závaznost: školní metodik prevence, pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci SOS a SOU J. Hradec

pspjgif.gif

Zveřejněno: 13.09.2017 – Karel Chalupa
Vytisknout