Historie školy

Zakladatel školy Ing. Jindřich SkřivánekZaložení školy - Střední odborná škola, Jáchymova 478

Ustavení školy přislíbilo ministerstvo orby ve Vídni 26.7.1888 vyhlášením podpory ve výši 500 zl. ročně, když už předtím byl získán souhlas a finanční podpora zemského výboru českého pro zřízení "zimní hospodářské školy v J.Hradci". Vyučování pak bylo zahájeno 5.listopadu 1888. Prvním ředitelem byl jmenován ing. Jindřich Křivánek; dnešní ředitel Mgr. Karel Chalupa je v pořadí třináctý.

 

Jungmanova ulice - studnaAreál školy má originální minulost. Poprvé se učilo v místech, kde stál dům malomocných v Jungmanově ulici. Všimněte si studny v popředí, pomůže Vám v orientaci.

Stavba vlastní budovy

24.září 1908 je zahájena stavba vlastní budovy, která je dokončena v roce 1910. Je to budova dnešního Domova mládeže SOŠ. Ve šk. r. 1921/22 dostává škola oficiální název "Odborná škola hospodářská". Z popudu ministerstva zemědělství se při škole zřizuje zemědělská poradna.

Doba válečná

V době nacistické okupace byly střední školy z J.Hradce vyhoštěny, hospodářská škola však likvidována nebyla. Po válce potom dochází k významným změnám v charakteru studia. Střídaly se různé typy kurzů a výuky, což bylo "vyjádřeno" i názvem školy:

  • lidová škola zemědělská,
  • základní odborná škola rolnická,
  • rolnická škola pěstitelská dvouletá,
  • zemědělská mistrovská škola obor mechanizační,
  • zimní škola zemědělské mládeže,
  • zemědělská mistrovská škola obor pěstitel-chovatel,
  • učňovská škola zemědělská,
  • pětiměsíční kurz traktoristů opravářů, resp. brigadýrů STS a státních statků,
  • škola hospodyňská.

Doba největšího rozkvětu

Radikální změny v charakteru školy přinesla doba vedení ing. Jindřicha Jiráka, CSc. (1959 - 1977). Škola se přeměnila ze zemědělské mistrovské školy na střední zemědělskou technickou školu. Výuka se radikálně zmodernizovala, byly instalovány laboratoře (chemická, biologická). Kabinety získaly na tehdejší dobu moderní učební pomůcky, při škole byl zřízen internát, a především od 1.1.1962 vznikl školní statek.

Ve šk. r. 1963/64 bylo už čtyřleté studium (SZTŠ) úplné a v 8 třídách studia čtyřletého a v 1 třídě jednoletého studia pro funkcionáře zemědělských závodů studovalo na škole 229 posluchačů. Od šk. r. 1965/66 byla zahájena stavba nové školní budovy. V září roku 1967 začal školní rok už v nové budově. Ke studiu nastoupilo v 15 třídách 323 posluchačů.

V letech 1968-82 existovalo na škole středisko vědecko technických informací, výuka je rozšířena i o dvouletou Dívčí odbornou školu - "rodinku" (1969-72), krátce se uskutečňují nástavbová studia (dvouleté a tříleté), pětileté i tříleté studium dálkové, pomaturitní studium a po několik let se uskutečňoval i kurs dojiček. V roce 1976 dochází k rozdělení studia SZTŠ na dvě samostatné specializace - pěstitelství a chovatelství.

Neustává ani proces modernizace školy samotné. Svépomocně je vybudováno školní hřiště Na Piketě, modernizuje se školní internát (v bývalé "učební" budově školy), přebudovány jsou laboratoře pro výuku chemie, živočišné výroby a fyziky, na školním statku je roku 1983 dokončena výstavba cvičné haly, kde je vyučována praxe, v 88. roce se zahajuje výuka v moderně vybaveném pavilonu pro praktickou výuku. Celou akci uzavírá v roce 1990 vedle těchto budov výstavba autocvičiště.

A zase stavíme

S osobou ředitele RNDr. V. Tůmy dochází k zintenzivnění dynamiky školy. Vzniká moderní stupňovitá posluchárna s laboratoří a moderní pitevnou. V dubnu 1990 jsou zahájeny práce na přístavbě školní budovy. Šk. r. 1992/93 začíná už v nových prostorách. V přístavbě nacházejí žáci nové učebny odborných předmětů, včetně nově vybavených učeben výpočetní techniky a techniky administrativy, multifunkční učebny přírodních věd, chemie, biologie a potřebné sklady pomůcek. Část pedagogického sboru získává nové kabinety.

Součástí přístavby je i nová cvičná kuchyně, školní knihovna, velká zasedací místnost i ekologická plynová kotelna. Specializované učebny jsou TV rozvody a VHS technikou, škola má vlastní televizní okruh, zahajuje se plošné vybavování výpočetní technikou.

Internát školy

Rovněž domov mládeže prochází výraznou rekonstrukcí, včetně nové střechy, sociálního zařízení a úplné rekonstrukce školní kuchyně a topného kanálu. Nové barevné omítky oživují vzhled budovy internátu i školy, u které navíc dochází k zateplení celé její severní stěny. Terénní úpravy a asfaltový povrch zlepšují i vzhled školního dvora. Škola dostává novou vnější podobu.

Změna názvu a obsahu výuky

Stejně výrazné změny však postihují i její podobu vnitřní. Střední zemědělská škola (SZeŠ - slůvko technická vypadlo z jejího názvu od šk. r.1985/86) dostává od září 1996 nový, bohužel poněkud bezbarvý, název - Střední odborná škola (SOŠ), když ministerstvo nevyhovělo žádosti o přidělení staronového názvu "Střední odborná škola hospodářská".

Stejně tak neuspěly snahy o zavedení odborné specializace na problematiku zpracování mléka. Přesto došlo k výrazným změnám v charakteru výuky. Zemědělská specializace se od roku 1990 přeměnila na obor pěstitelsko-chovatelský, zaměření rozšířené zemědělské služby, s atraktivními předměty - vazačství a aranžování květin, výživa a příprava pokrmů, odívání, ovocnictví a zelinářství, chov drobných hospodářských zvířat, apod. Učební plán obohacuje výuka práva, marketingu a managementu, podnikání a služeb.

Vzhledem k poptávce po ekonomických předmětech mezi žáky ZŠ rozšiřuje škola od šk. r. 1992/93 nabídku o obor ekonomika zemědělství a výživy se zaměřením na cestovní ruch. Od roku 1994 se původní obor pěstitelsko-chovatelský mění na agropodnikání. Zaměření rozšířené zemědělské služby (pro školu specifické) zůstává zachováno. V září 1995 je poprvé otevřen zcela nový, ryze ekonomický obor - personální řízení. Ve třinácti třídách tu tento rok studuje rekordní počet 385 žáků.

Nové politické klima i zaměření na cestovní ruch zprostředkovává studentům tématické pobytové zájezdy ve Španělsku, popř. Anglii. Nové přátelské vztahy s rakouským Edelhofem (od r.1991) umožňují studentům absolvování odborných praxí v zahraničí.

 

Současnost - v novém tisíciletí

Od 1. srpna 2004 vykonáva funkci ředitele školy Mgr. Karel Chalupa.

Modernizace školy v posledních letech pokračuje zvýšeným tempem. Poté, co ministerstvo školství zrušilo studium personálního řízení (poslední maturanti tohoto oboru opustili školu v r.2003), otevírá škola studijní zaměření nejen zcela nové, ale pro současnou dobu mimořádně perspektivní. Jedná se o atraktivní studijní obor IMFORMATIKA V EKONOMICE, který vzhledem k tomu, že se vyučuje jen na několika málo školách v republice, je studenty velmi vyhledávaný. Pro školu, která má v tomto technicky se převratně měnícím oboru držet krok s potřebami praxe a být žákům skutečným přínosem teoretických a praktických znalostí a dovedností, to ovšem znamená nutnost kvalitního vybavení počítačovou technikou a kvalifikovaným personálním obsazením. Je potěšitelné, že se to této škole daří. Ve školním roce 2004/5 ukončil maturitní zkouškou studium pilotní ročník oboru „Informatika v ekonomice“ . Škola se v současné době může pochlubit následujícími čísly: Je vybavena celkem 173 počítači (z nich je 128 přístupných žákům). Hybridní optometalická LAN (1Gbps) připojuje stanice k Internetu prostřednictvím akademické sítě Cesnet disponující vnější konektivitou 10 Mbps. Další změny v modernizaci a systematizaci výuky (i v dalších oborech) jsou již nastartovány.

Žáci a pedagogičtí pracovníci - nejen naší školy - mají během studia možnost složit zkoušky z počítačové gramotnosti (formou testu podle jimi zvolené úrovně náročnosti) a získat tak na základě jediné, objektivní, standardizované a mezinárodně uznávané metody v rámci EU ale i v USA - Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), který výrazně zvyšuje jejich šance na trhu práce. Vedle toho mohou v rámci studia složit rovněž státní zkoušku z "Kancelářského psaní na klávesnici".

V roce 2007 prošla zásadní rekonstrukcí tělocvična, kde byla vyměněna okna, vybudován nový systém vytápění a odvětrávání haly jako samostatné jednotky a celkově upraven vnitřní prostor tělocvičny včetně opravy parketové podlahy.

Taktéž  domov mládeže prodělal v tomto roce období velkých rekonstrukcí, především topné soustavy, její odpojení od centrální budovy, vybudování samostatného ohřevu vody a samostatné plynové kotelny. Dále byla provedena  rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce původně služebního bytu na tři špičkově vybavené pokoje pro žáky s vlastním sociálním zařízením,  a technickým zázemím., připojením k Internetu a do LAN školy. Konektivitu v areálu budovy zajišťují gigabitové kabeláže, popř. bezdrátové Hotspoty.

Hlavní budova prošla taktéž zásadními změnami v systému  ohřevu vody a topné soustavy, kdy původní kotelna umístěná na střeše budovy byla úplně odpojena a  byla vybudována moderní kotelna v suterénu  budovy. V roce 2008 byla provedena kompletní oprava sociálního zařízení v prostorách technického zázemí tělocvičny. Kromě dalších menších oprav na budovách školy a v areálu byla v roce 2008 vyměněna poslední  starší počítačové učebna  a další vybavena audiovizuální technikou.

Pro posílení bezpečnosti, operativnosti a flexibilnosti  žáků obou pracovišť školy byla provedena výměna vozového parku a zakoupen mikrobus,  zvýšená operativnost žáků učebních oborů byla ještě více posílena (od školního  roku 2011) zakoupením dalšího mikrobusu. Žáci tak mají větší možnosti v rámci svých oborů a odborných praxí se lépe a s menšími náklady na dopravu vykonávat odborný výcvik,  přemisťovat se na místa odborného výcviku a odborných praxí a především na oboru zaměřeném na cestovní ruch se žákům zvýšily možnosti cest do zahraničí.

Z hlediska nabídky oborů se podařilo pro školní rok 2007-2008 otevřít velmi zajímavý a pro potřeby praxe důležitý obor „Provoz a ekonomika dopravy, zaměřený na logistiku a obslužné počítačové systémy“. Tento obor skýtá řadu možností pro praktickou výuku. Proto jsme požádali zřizovatele o udělení koncesní listiny na vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu a od školního roku 2010-2011  zřídili vlastní autobusovou dopravu (malý a velký autobus), které slouží pro praktickou výuku a dopravu žáků z jiných škol i pro veřejnost, čehož poměrně hojně využívají. V souvislosti s tímto oborem byla škola začleněna do programu BESIP podporovaného Jihočeským krajem a při nadačním fondu školy byla zřízena nezisková organizace zabývající se a zastřešující aktivity spojené s bezpečností silničního provozu, sportovními soutěžemi, výukou správné a bezpečné jízdy automobilem i na motocyklu apod., tzv Auto-Moto-Academy.

Školní rok 2010-2011 přinesl schválení několika projektů a grantů podporovaných ¨Jihočeským krajem, z nichž kromě preventivních programů proti šikaně je  třeba zmínit grantový stipendijní program pro vybrané učební obory, dále projekt pod názvem "Poradenské pracoviště na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec" s realizací od března 2011 do června roku 2012, který zahrnuje podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Na  škole ve školním roce 2011-2012 studují již 4 žáci s různými formami  zdravotního postižení. Pro příští školní rok se zájem o studium ze strany žáků s e zdravotním postižením ještě zvyšuje. Jediným problémem byl do nového školního roku 2012-2013 problematický bezbariérový přístup po celé budově školy, kdy jsme v rámci projektu „SOŠ internet“ vybudovali tento přístup jen do prvního nadpodlaží.  Od roku 2009 jsme se snažili sdružit finanční prostředky na boční výtah u budovy školy, což se nám podařilo v roce 2012 společným sdružením finančních prostředků od zřizovatele, z rozpočtu školy a za významného přispění  Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. V  září 2012 tak byl výtah uveden do provozu a tito  žáci se mohou volně a bez překážek pohybovat po celé budově a využívat všechny učebny školy. 

Škola bude nabízet další studijní příležitosti v nabídce oborů. Od školního roku 2008-2009 byl zařazen pro  žáky prakticky nadané tříletý učební obor „Klempíř - stavební výroba“ a od školního roku 2009-2010 tříletý učební obor  Nástrojař (23-52-H/01).

Vzhledem ke skutečnosti, že stále více vznikající problémy se zajištěním odborného výcviku u firem, které jsou v době ekonomických problémů méně a méně ochotny přijímat k sobě žáky na odborný výcvik, získala škola na základě zpracování projektu ředitelem školy projekt pod názvem „Podpora technických oborů“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025 v hodnotě 4 512 184,96,-Kč, který bude realizován v období 1.6.2012-31.12.2014,  pro nákup strojů i zařízením na halu odborného výcviku na Novém Dvoře a tvorbu výukových materiálů pro učební obory,  aby žáci v případě těchto narůstajících problémů u firem, mohli kvalitně vykonávat odborný výcvik. Tedy vybavení  haly praxe na Novém Dvoře se stalo jednou z priorit vedení školy, což je doplněno dalším  úspěšně zpracovaným a schváleným projektem za podpory Jihočeského kraje pod názvem "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (IPo; OPVK), reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v hodnotě 8,5 mil. ,- Kč, ze kterého bude podpořena spolupráce se 4 základními školami a nakoupeno CNC obráběcí centrum pro výuku především oboru nástrojař. Projekt bude realizován v období od 28.8.2013 - 30.6.2015.

Praktické dovednosti žáků maturitních  a především učebních oborů a  zkušenosti mistrů odborného výcviku jsme zužitkovali při vybudování velké učebny výpočetní techniky v 1. patře budovy pracoviště Jáchymova, kde je nyní 32 moderních počítačových stanic. Je to perla školy a žáci všech oborů, především oboru "Informační technologie" si ji velice pochvalují. Nejen toto pracoviště je dovybavováno výpočetní technikou, ale i interaktivními tabulemi atd.

K obnově zastaralých PC stanic a i rozvodů dochází ve školním roce 2011-2012 i na pracovišti Miřiovského.

Ve stále větší konkurenci a i při úbytku populačních ročníků škola intenzivně pracuje již od roku 2010 na nové propagační strategii školy, vyznačující se novými marketingovými kroky .

Další rekonstrukcí prochází v září 2012 i domov mládeže, kde začíná postupně výměna stávajících oken za okna plastová. Jako první přicházejí na řadu okna na severní straně v prvním patře budovy, která již byla v téměř dezolátním stavu.

Kromě řady jiných projektů je nutno ještě zmínit projekt, který se týká snížení energetické náročnosti budovy Jáchymova pod názvem  „SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické náročnosti“, Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.13465. Rekonstrukce proběhne od června do září 2014.
Projekt byl podpořen Jihočeským krajem a nyní můžeme již říci, že i v tomto projektu jsme byli úspěšní.

Na základě předloženého projektu a jeho úspěšném schválení začala v měsíci červnu 2015  rekonstrukce budovy Miřiovského v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 -budova Miřiovského“ pod reg. č. EDS/SMVS 115D222004477,  CZ.1.02./3.2.00/13.19516  ve výši 7, 541.058,--Kč.

Pro nový školní rok 2015-2016 byla úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK v rámci které budou podpořeny kromě jiného i zahraniční stáže žáků v Rakousku.

V roce 2016  jsme realizovali za podpory finančních prostředků Jihočeského kraje rekonstrukci domova mládeže, která zahrnovala rekonstrukci stropů nad nejvyšším podlažím, výměnu oken, provedení nové elektroinstalace a opravu fasády. Vzhledem k tomu, že vybraná firma EUbuilding .a.s. neprovedla část zakázky – elektro - v souladu s projektovou dokumentací, nebyla budova schopna provozu a vše je řešeno ještě počátkem roku 2017 v rámci reklamace. Cena díla včetně DPH byla vysoutěžena za 9,053.129,-Kč.

V roce 2016 jsme na základě úspěšně vyplněné a realizované žádosti především kolegyněmi  Mgr. M. Vokáčovou a Mgr. B. Šamalovou  získali finanční prostředky ve výši 74.000 € na pobyt (mobilitu) žáků v Anglii – Londýně v rámci projektu Erasmus+, který umožnil vybraným žákům  pobývat v rámci podporované aktivity dva týdny v rodinách a pracovat ve firmách.  Pobyt žáků byl rozdělen na dva turnusy, kdy první skupina pobývala v Londýně od 8. – 20. ledna 2017 a druhá skupina se mobility zúčastnila v měsíci června 2017.  

V novém školním roce 2016 – 2017 budou probíhat investiční akce týkající se především vybudování bezbariérových vstupů do budovy učiliště- Miřiovského a vybudování bezbariérového vstupu do domova mládeže.

Předpokládáme taktéž, že naše studie proveditelnosti, kterou jsme předložili v rámci projektu IROP na konci roku 2016, bude úspěšně v roce 2017 schválena, což by znamenalo mohutnou investici do haly odborného výcviku, dovybavení pracovišť IT technologiemi a jeich modernizaci, vystavění nové haly s obráběcími stroji pro obor Nástrojař a Mechanik strojů a zařízení včetně  linky automatizace atd.

V období 2016 - 2017 byla provedena rozsáhlá modernizace domova mládeže, která navázala na další etapu zakončenou výměnou krovu a střechy, výměnou stropů. Zateplení budovy a rekonstrukce elektrických rozvodů se bohužel na první pokus s vybranou firmou EUbuilding a.s. Praha nepovedla a muselo dojít k nápravě skrytých vad opětovným zadáním veřejné zakázky. Dne 4. srpna 2017 byla budova bez vad i skrytých převzata a nyní dochází k montážním pracem na vybavení kuchyně novým zařízením, v celé budově bude nový nábytek a taktéž je připraven nový systém objednávání a vydávání jídel ve školní jídelně.

 

Založení školy - Střední odborné učiliště, Miřiovského 678

Naše pracoviště, Miřiovského 678 je víceúčelové, zaměřené na studenty, kteří chtějí po vyučení pracovat jako zaměstnanci ve sféře drobného a středního podnikání, popřípadě v těchto oborech samostatně provozovat živnost. Z tohoto hlediska zabezpečuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště komplexní výuku nejen v teoretické, ale i praktické části studia.

Něco z historie učňovského školství

První zmínky o přípravě řemeslníků v Jindřichově Hradci jsou z roku 1767, kdy zde vznikla soukromá škola tkalcovská Kašpara Dewertha, hostinského "U Černého orla". Po jejím zániku asi do roku 1772 byla zřízena přadlařská škola v Lišném dvoře. Ovšem i ta byla po krátké době zavřena.

Začátkem roku 1848 otevřel osvícený hrabě Eugen Černín znovu pro své poddané tkalcovskou školu v Lišném dvoře. Vzdělávání se slibně rozběhlo avšak již na jaře 1848 zastavila škola svou činnost.

Tereziánský školský řád z roku 1774 a zavedení povinné školní docházky z roku 1805 ovlivnily i vznik živnostenských škol. V Jindřichově Hradci je známa od roku 1811 zápisem v knize Verzeichnis der Handwerkslehrjungen, kde jsou zapsáni jindřichohradečtí úředníci. Chlapců je v letech 1811 - 1851 uvedeno 2653 a děvčat 665 v letech 1820 - 1840. Podle výnosu c. k. min. školství z roku 1854 měly být zřizovány nedělní živnostenské školy pro odchování tovaryšů. Již rok poté byla řemeslnická škola opakovací založena Spolkem katolických tovaryšů v Jindřichově Hradci. O rok později byla tato škola spojena s nově zřízenou průmyslovou školou, což bylo schváleno zastupitelstvem města. Slavnostně byla otevřena jako jednotřídní a umístěna v budově na Zákosteleckém náměstí. Podmínkou pro přijetí do školy bylo absolvování hlavní školy, zápisné dva zlatý (pro přespolní čtyři zlatý), měsíční školné činilo 80 krejcarů (pro přespolní jeden zlatý 20 krejcarů).

S touto průmyslovou školou je spojena i večerní řemeslnická opakovna, do které měli přístup i místní řemeslníci. Výuka byla dvouletá. Tato škola zanikla v roce 1875 a byla nahrazena školou večerní, kde se vyučovalo bezplatně kreslení, modelování, počty, účetnictví, směnkařství a písemnictví.

O osm let později, při reorganizaci pokračovacího školství byla připojena ke škole měšťanské. Roku 1919 bylo večerní školství opět zrušeno a obnoveno denní studium, které navštěvovalo 183 žáků. Byla také připojena III. Třída pro dámské krejčovství a technologie kovů, čímž byl dán počátek odborné živnostenské školy.

Postupně byly zřizovány odborné školy krejčovské, truhlářské, kovodělné, stavební, holičské, kovářské, dřevodělné, malířské, oděvní, pekařské, řeznické, číšnické a kuchařské. Změnila se i celá organizace školy a bylo možno vyučovat jednotlivé obory celodenně. Na podzim v roce 1938 se přestěhovaly odborné školy živnostenské do nové moderní budovy, která se stavěla v letech 1937 - 1938, pro tehdejší živnostenskou školu pokračovací. V této krásné nové škole se takřka nevyučovalo. Za okupace byla použita pro vojenské účely - byla kasárna německého vojska, lazaret, později ubytování Rudé armády a nakonec repatrianti. To vše znamenalo nesmírné poškození budovy, zničení a ztráty učebních pomůcek.

Po nejnutnějších opravách a vybílení vnitřku budovy bylo opět v roce 1945 - 1946 zahájeno vyučování. Návratem klidnějších dob, příznivějších školní práci, začlenili se i pracovníci školy do budovatelského hnutí tehdejší dvouletky. Vnitřek celé budovy, kterou spravovalo ministerstvo školství a osvěty, byl řádně upraven a vymalován. Na náklady Městského národního výboru v Jindřichově Hradci byla pořízena vnitřní výzdoba a doplňky, květinová výzdoba apod.

V budově byla zřízena pro žactvo také noclehárna, byla upravena projekční kabina, zakoupeny projekční přístroje a zatemnění přednáškové síně, která sloužila i za tělocvičnu. Do provozu byl dán i školní rozhlas, automatické signální zvonění a vybavení pro dílny. Celkem bylo do těchto prací investováno 520 000 korun.

Na podzim 1950 se začalo v Základní odborné škole dr. Eduarda Beneše, jak byla již po druhé světové válce škola pojmenována, s výukou žáků Střediska pracujícího dorostu ČSAD n. p. 298 Jindřichův Hradec a z tohoto důvodu byla také škola znovu přejmenována na Základní odbornou školu při n. p. ČSAD, avšak pod správou ministerstva školství a osvěty.

Po zahájení vyučování bydleli žáci ve volných třídách přímo ve škole. Po vystěhování těchto žáků do internátu na Rudolfově a Schwaigerově ulici, začalo v budově školy vyučování též Vyšší sociálně zdravotní školy.

V roce 1953 bylo Středisko pracujícího dorostu ČSAD n. p. 298 převzato do systému státních pracovních záloh jako odborné učiliště Státních pracovních záloh a Základní odborná škola přešla do majetku ministerstva pracovních sil.

Ve školním roce 1956 - 1957 byly státní pracovní zálohy rozhodnutím vlády zrušeny a škola byla přejmenována na Učňovskou školu zemědělskou a přeřazena do správy Jč KNV České Budějovice. O pět let později došlo ke změně názvu zařízení, které bylo přejmenováno na Zemědělské odborné učiliště.

Ve školním roce 1965 - 1966, rozhodnutím Jč KNV, došlo ke spojení obou zařízení ZOU a UŠ zemědělské a stávající zařízení neslo označení Učňovská škola. ZOU bylo v likvidaci. Hlavní náplní Učňovské školy byla výuka učňů pro n. p. Jitka Jindřichův Hradec a Pramen Jindřichův Hradec. Název Učňovská škola neslo naše zařízení až do roku 1980. Od tohoto roku se učňovské školy rozhodnutím vlády zařadily mezi školy s označením Střední odborné učiliště s právní subjektivitou.

Současnost naší školy

Ve školním roce 2005 - 2006 došlo na základě usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK ze dne 21.června 2005 a usnesení č. 257/2005 ze dne 13. září 2005 podle § 35 odst. 2 písm.k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  ke sloučení „Střední odborné školy, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478“ a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec, Miřiovského 678“, takže od 1. ledna 2006 je oficiální název školy:  „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478“.

V tomto školním roce se nám podařilo  otevřít studium v novém učebním oboru „Klempíř – stavební výroba a i ve všech prvních ročnících oborů stávajících, což svědčí o dobrém  jméně naší školy. Nabízíme studium učebních oborů Kuchař-číšník pro pohostinství, Zedník, Prodavač – smíšené zboží, Elektrikář – silnoproud. Dobíhající maturitní obor Obchodník již nebude v novém školním roce nabízen.

Od školního 2009-2010 tříletý učební obor  Nástrojař (23-52-H/01).

Vzhledem ke skutečnosti, že stále více vznikající problémy se zajištěním odborného výcviku u firem, které jsou v době ekonomických problémů méně a méně ochotny přijímat k sobě žáky na odborný výcvik, podal ředitel školy projekt pod názvem „Podpora technických oborů“  na podporu vybavenosti haly praxe na Novém Dvoře, aby žáci v případě narůstajících problémů  firem, měli možnost kvalitně vykonávat odborný výcvik na vlastním pracovišti školy.  Projekt byl v roce  2012 úspěšně schválen a  od července 2012 na základě podepsané smlouvy mohla začít jeho realizace. Kromě řady jiných projektů je nutno ještě zmínit projekt, který se týká výměny oken a zateplení budovy pracoviště Jáchymova. Projekt byl podpořen Jihočeským krajem a v září 2012 schválen.  Totéž je připraveno prozatím v úvodních fázích pro pracoviště Miřiovského a Nový Dvůr. Taktéž v září 2012 byla vyměněna okna v budově pracoviště Miřiovského na severozápadní straně v druhém patře budovy.

Praktické dovednosti žáků maturitních  a především učebních oborů a  zkušenosti mistrů odborného výcviku jsme zužitkovali při vybudování velké učebny výpočetní techniky v 1. patře budovy pracoviště Jáchymova, kde je nyní 32 moderních počítačových stanic. Je to perla školy a žáci všech oborů, především oboru "Informační technologie" si ji velice pochvalují. Nejen toto pracoviště je dovybavováno výpočetní technikou, ale i interaktivními tabulemi atd. Na pracovišti Miřiovského se budují ve školním roce 2011-2012 nové rozvody pro dvě učebny výpočetní techniky, kde jedna bude úplně nová a druhá se staršími PC stanicemi, které budou dostatečně sloužit k výuce obsluhy PC a MS Office.

Na  škole ve školním roce 2011-2012 studují již 4 žáci s různými formami  zdravotního postižení. Pro příští školní rok se zájem o studium ze strany žáků s e zdravotním postižením ještě zvyšuje. Jediným problémem byl do nového školního roku 2012-2013 problematický bezbariérový přístup po celé budově školy, kdy jsme v rámci projektu „SOŠ internet“ vybudovali tento přístup jen do prvního nadpodlaží.  Od roku 2009 jsme se snažili sdružit finanční prostředky na boční výtah u budovy školy, což se nám podařilo v roce 2012 společným sdružením finančních prostředků od zřizovatele, z rozpočtu školy a za významného přispění  Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. V  září 2012 tak byl výtah uveden do provozu a tito  žáci se mohou volně a bez překážek pohybovat po celé budově a využívat všechny učebny školy.  Nemalou měrou se vybudování výtahu podíleli v rámci zednických a elektrikářských prací mistři odborného výcviku a naši žáci vyšších ročníků

Ve stále větší konkurenci a i při úbytku populačních ročníků škola intenzivně pracuje již od roku 2010 na nové propagační strategii školy, vyznačující se novými marketingovými kroky .

Všichni naši učni se zapojují aktivně do dění v našem městě i regionu. Velmi známé a bezkonkurenční jsou např. připravené rauty  žáky oboru "Kuchař-číšník", kdy zájem ze strany firem i veřejnosti je obrovský, takže nemůžeme z kapacitních důvodů ani všechny žadatele uspokojit. Odvedená práce  žáků ostatních oborů je veřejností taktéž vysoce ceněna . V měsíci září se žáci 3. ročníku oboru "Zedník" zúčastnili "Mezinárodního finále 15. ročníku soutěžní přehlídky řemesel SUSO Praha." Do tohoto finále postoupili z 15. ročníku oblastního kola v Českých Budějovicích, které proběhlo v  květnu 2011. Ve finále bojovalo 10 družstev oboru zedník. Naši studenti obsadili 3. místo

 Rok 2012 byl pro učební obory  naší  školy důležitý i z hlediska nákupu nových strojů a zařízení. Podařilo se nám získat finance  z projektu OPVK pod názvem „Podpora technických oborů“ (reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0025) v hodnotě 4 512 184,96,-Kč, který bude realizován v období 1.6.2012-31.12.2014,  pro nákup strojů i zařízením na halu odborného výcviku na Novém Dvoře a tvorbu výukových materiálů pro učební obory,  aby žáci v případě těchto narůstajících problémů u firem, mohli kvalitně vykonávat odborný výcvik. Tedy vybavení  haly praxe na Novém Dvoře se stalo jednou z priorit vedení školy, což je doplněno dalším  úspěšně zpracovaným a schváleným projektem za podpory Jihočeského kraje pod názvem "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (IPo; OPVK), reg. číslo:CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v hodnotě 8,5 mil. ,- Kč, ze kterého bude podpořena spolupráce se 4 základními školami a nakoupeno CNC obráběcí centrum pro výuku především oboru nástrojař. Projekt bude realizován v období od 28.8.2013 - 30.6.2015. Výukové CNC obráběcí centrum bude slavnostně otevřeno dne 26.9.2014 za účasti zástupců Jihočeského kraje, starosty města Jindřichův Hradec a zástupců strojírenských firem.

Na základě předloženého projektu a jeho úspěšném schválení začala v měsíci červnu rekonstrukce budovy Miřiovského v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 -budova Miřiovského“ pod reg. č. EDS/SMVS 115D222004477,  CZ.1.02./3.2.00/13.19516  ve výši 7, 541.058,--Kč

V novém školním roce 2015 – 2016 budou probíhat současně rekonstrukce a zateplování dalších  budov školy, především domova mládeže. Pro nový školní rok 2015-2016 byla úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK v rámci které budou podpořeny kromě jiného i zahraniční stáže žáků v Rakousku.

140817 Ch

 

 

Vytisknout